Cabinet avocat

100 de zile de îngrijiri medicale

Echipa noastră de avocați specializați este pregătită să vă ofere soluții legale personalizate și să vă ajute să înțelegeți drepturile dumneavoastră. Nu ezita să ne contactezi!
De ce noi?

Cabinet de avocat specializat în despăgubiri zile îngrijiri medicaler​

Sunteți victima unui accident rutier ?

Noi vă oferim consultanță gratuită.
Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii!

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistență și îndrumare persoanelor vătămate în urma accidentelor rutiere sau accidentelor de muncă.

Deseori suntem abordați cu întrebari referitoare la modalitatea de calcul a cuantumului reparator prin raportare la numărul de 100 de zile îngrijiri medicale stabilit de către medicii legiști.

 

Instanța de judecată învestită cu o cerere în pretenții reprezentând daune morale pentru o victimă ale cărei leziuni necesită 100 zile îngrijiri medicale, în evaluarea sumelor banești acordate, nu poate fi obigată să efectueze un simplu calcul matematic prin înmulțirea zilelor de îngrijiri medicale cu o sumă fixă.

În prezent, la nivel legislativ, nu există criterii obiective de stabilire a despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor nepatrimoniale, astfel încât instanțele se ghidează după criterii subiective, în funcție de particularitățile speței deduse judecății.

 

În privința criteriilor de stabilire a despăgubirilor morale, Înalta Curte de Casație și Justiție a arătat în mod repetat că acestea se cristalizează prin raportare la consecințele negative suferite de cel vătămat pe plan atât fizic cât și psihic, dar și în funcție de importanța valorilor lezate, de măsura în care aceste valori au fost lezate, de intensitatea cu care victima a perceput ea însăși urmările accidentului și de modul în care a fost afectată viața familială, relațiile sociale și viața profesională.

O relevanţă deosebită în aprecierea cuatumului daunelor morale o reprezintă criteriul denumit în doctrină importanţa pentru victimă a prejudiciului nepatrimonial, care se apreciază în strânsă legătură cu importanţa valorii morale lezate prin fapta ilicită.

 

Explicaţia rezidă în faptul că, o victimă care solicită spre exemplu despăgubiri 100 zile îngrijiri medicale, acordă o apreciere proprie valorii nepatrimoniale care i-a fost afectată, în funcţie de anumite criterii pur subiective.

 

Prejudiciul nepatrimonial va fi cu atât mai important cu cât valoarea lezată prin fapta ilicită este mai importantă pentru victimă.

 

După cum se reţine în doctrină, instanţa de judecată este îndreptățită să soluţioneze pricina cu care a fost sesizată prin aplicarea normelor de drept la situaţia de fapt, după administrarea probelor. Cu alte cuvinte, instanţa este abilitată să facă o analiză în concret a consecinţelor faptei ilicite cauzatoare de prejudicii, să aplice criteriile de evaluare a prejudiciului moral la circumstanţele efective ale cauzei.

 

Instanţa urmează să aibă în vedere o dimensiune subiectivă, raportată la elementele concrete al speţei și a criteriilor conturate în doctrina şi practica judiciară pentru dimensionarea despăgubirii cu caracter nepatrimonial.

 

Totodată, persoana ce prezintă un certificat medical 100 zile îngrijiri medicale are opțiunea de a se adresa, în cazul unui accident rutier, direct societății de asigurări care a emis polița autoturismului condus de șoferul vinovat. În aceste împrejurări modul de cuantificare a despăgubirilor morale, însă, este unul mult mai strict și previzibil.

Societățile de asigurări, în evaluarea daunelor morale acordate victimelor care formulează o cerere de desdăunare printr-un avocat 100 zile îngrijiri medicale, vor folosi un simplu calcul aritmetic determinat de numărul de zile de îngrijiri medicale și o sumă fixă acordată pentru fiecare zi de îngrijiri medicale stabilită pentru pacient de către medicul legist.

 

Cererile formulate în mod amiabil nu analizează multitudinea de factori avuți în vedere de către o instanță de judecată, fiind, pe de o parte, soluționate într-un interval mai scurt de timp, însă, pe de altă parte, inechitabile în raport de suferințele generate victimei de accidentul suferit.

Prin intermediul unei cereri cu caracter contencios, partea vătămată poate cere, iar magistratul poate încuviința, o serie de probe menite a desluși adevărul, atât cu privire la modul de producere a accidentului (rutier sau de muncă), cât și la schimbările majore produse în viața victimei după ce a suferit un accident cu consecințe evaluate la 100 zile îngrijiri medicale.

 

40 zile îngrijiri medicale. Evaluarea gravității leziunilor de către medicul legist la 40 zile îngrijiri medicale conferă victimei dreptul de a solicita daune materiale și morale, despăgubiri pentru pierderea unei șanse sau daune reprezentând diferențele de venituri pentru perioada în care viața profesională a fost afectată.

 

50 zile îngrijiri medicale. Chiar dacă persoana vătămată a formulat plângere penală, atunci când evaluarea medico-legală, în absența altor mențiuni, stabilește 50 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, valorificarea drepturilor dvs. se poate realiza în cadrul unui proces civil.

 

60 zile îngrijiri medicale. Traumatismul evaluat astfel denotă, printre altele, faptul că vătămările suferite sunt unele grave. Acest număr de 60 zile îngrijiri medicale poate fi majorat în urma unei noi evaluări, ce trebuie încuviințată fie de către organele de urmărire penală, fie de către instanța de judecată.

 

70 zile îngrijiri medicale. Persoana vătămată are posibilitatea ca în primele 30 de zile de la producerea accidentului să solicite întocmirea unui certificat medico-legal, fără a fi nevoie de acordul entităților susmenționate.

 

80 zile îngrjiri medicale. Cuantumul daunelor morale stabilite fie de către societatea de asigurări, fie de către instanță se va raporta, printre altele, la numărul de zile de îngrijiri medicale acordat de mediciii legiști.

 

90 zile îngrijiri medicale. Evaluarea leziunilor de către medicul legist la 90 zile îngrijiri medicale oferă victimei posibilitatea de a obține daune morale pe calea unui litigiu civil, întrucât, atunci când accidentul nu a produs și alte consecințe, fapta șoferului vinovat nu constituie infracțiune. În absența celorlalte urmări prevăzute de Codul Penal, 91 zile îngrijiri medicale este numărul de zile necesar pentru ca fapta să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

 

100 zile îngrijiri medicale. Victima ale cărei vătămări au fost evaluate ca necesitând 100 zile îngrijiri medicale are posibilitatea de a obține despăgubiri materiale și morale atât printr-o cerere de constituire de parte civilă, formulată în cadrul procesului penal, cât și pe calea unei acțiuni separate, adresată instanței civile.

 

110 zile îngrijiri medicale. Traumatismele cuprinse într-o astfel de evaluare a medicilor legiști denotă existența unor urmări grave asupra sănătății persoanei, generate de accidentul rutier. Instanța de judecată, analizând particularitățile cauzei deduse judecății, va decide cu privire la cuantumul despăgubirilor solicitate de victimă.

 

120 zile îngrijiri medicale. Evaluarea suferințelor fizice născute în urma accidentului se realizează de către Institutul Național de Medicină Legală și Serviciile Județene de Medicină Legală și sunt cuprinse în conținutul fie al unui Certifical Medico-Legal (obținut la cerera victimei), fie al unui Raport de Expertiză Medico-Legală (întocmit la cererea organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată).

 

130 zile îngrijiri medicale. Stabilirea numărului de zile de îngrijiri medicale se realizează pe baza unor bareme interne ale INML. Numărul de zile de îngrijiri medicale nu reprezintă zilele de concediu medical încuviințat sau zilele de spitalizare, nici numărul de zile de suferință fizică efectivă.

 

140 zile îngrijiri medicale. Numărul de zile de îngrijiri medicale va fi acordat în urma unei evaluări complexe, ce vizează atât posibilitățile de recuperare a stării de sănătate, bolile preexistente, vârsta pacientului, gravitatea și localizarea anatomică a leziunii, cât și alte criterii ce permit individualizarea vătămărilor.

 

150 zile îngrijiri medicale. În prezent, nu există niciun barem matematic care să îngrădească instanțele de judecată în decizia lor asupra cuantumului daunelor morale, prin raportare exclusivă la numărul de zile de îngrijiri medicale. Pe de altă parte, în situația unei cereri adresate în procedura amiabilă direct societății răspunzătoare, firmele de asigurări oferă sume modice, stabilite printr-un calcul aritmetic raportat strict la numărul de zile de îngrijiri medicale acordat victimei.

 

160 zile îngrijiri medicale. Instanțele de judecată decid în mod suveran și cu subiectivism, în raport de totalitatea consecințelor posttraumatice suportate de partea vătămată în urma accidentului suferit, dimensiunea daunelor morale. Astfel, magistratul, coroborând probele administrate și în raport de specificitatea fiecărui caz, stabilește despăgubirile reprezentând daune morale.

 

170 zile îngrijiri medicale. Spre deosebire de societățile de asigurări investite cu soluționarea unei cereri de despăgubire, instanța de judecată poate dispune administrarea probei cu martori, prin intermediul căreia se urmărește dovedirea suferințelor încercate de victimă prin accident și modul în care viața acesteia a fost bulversată.

 

180 zile îngrijiri medicale. Instanța de judecată dispune de posibilitatea de a încuviința efectuarea unui nou raport de expertiză medico-legală, atunci când există indicii că vindecarea leziunilor s-a efectuat în mod vicios, sau că procesul de vindecare survine mai lent decât au estimat medicii anterior.

 

190 zile îngrijiri medicale. În urma unei reevaluări medico-legale, medicii legiști pot menține sau pot majora numărul de zile de îngrijiri medicale acordat inițial și, de asemenea, pot constata existența unora dintre consecințele prevăzute de Codul Penal. Aceste criterii vor fi avute în vedere de instanța de judecată în stabilirea daunelor morale.

 

 

Spre deosebire de constatările proprii ale societății de asigurări cu privire la dinamica accidentului, constatări care se vor concretiza printr-un refuz de plată al despăgubirilor, judecătorul are posibilitatea de a dispune efectuarea unui raport de expertiză tehnică specialitatea auto, numind în mod aleatoriu un expert tehnic autorizat care, în raport de înscrisurile întocmite de organele de urmărire penală, formulează concluzii prin care indică cine este persoana vinovată de producerea accidentului.

Partea vărămată are dreptul să indice opțiunea de a avea un expert tehnic consilier care, legal, are aceleași drepturi și aceleași obligații ca expertul oficial desemnat de către magistratul ce soluționează cauza.

 

Expertul consilier are la dispoziție același material probator avut în vedere de către expertul oficial și, în situația în care nu își însușește concluziile raportului de expertiză, va formula o opinie separată prin care arată, prin argumente tehnice și științifice, care este modul real de desfășurare a incidentului, care parte avea posiblitatea obiectivă de a evita accidentul, normele care au fost încălcate, etc.

 

Instanța nu este obligată să adere la opinia formulată de expertul desemnat, dacă din ansamblul probelor administrate și-a creat convingerea că, în realitate, faptele diferă de opinia formulată de expert.

 

Avantajul procedurii contencioase, cu precădere atunci când partea este reprezentată de un avocat 100 zile îngrijiri medicale, este definit de posibilitatea de a combate refuzul nejustificat al societății de asigurări de a acorda daunele solicitate, obținând o soluție favorabilă victimei.

Totodată, instanța de judecată poate încuviința audierea martorilor propuși de victimă, prin a căror depoziție se urmărește demonstrarea suferinței pricinuite părții reclamante.

 

Martorii, în situația în care sunt persoane ce cunosc victima dintr-o perioadă anterioară producerii accidentului, pot relata aspecte pe care le-au observat ei înșiși și schimbări comportamentale, emoționale, fizice care au survenit după accident. În pronunțarea unei hotărâri judecătorești, instanța va avea în vedere atât suferințele demonstrate prin acte medicale, cât și evenimentele relatate de martori.

 

Rațiunea pentru care în astfel de spețe proba cu martori devine una esențială, reizidă în faptul că înscrisurile ce emană de la specialiștii în medicină nu pot face dovada deplină a suferințelor victimei, ci doar a consecințelor posttraumatice fizice și psihice. Astfel, administrarea probei testimoniale susține principiul aflării adevărului.

Deseori leziunile de natură fizică nu reprezintă consecințele posttraumatice cele mai grave resimțite de către victimă. Persoanele vătămate se confruntă cu modificări ale personalității, întrucât idealurile de viață au fost anulate sau amânate pentru un termen nedefinit, cu tulburări comportamentale (plâns facil, depresii, stare de frustrare, iritare, coșmaruri nocturne).

 

Dezavantajul cererilor promovate înaintea societății de asigurări și soluționate în mod amiabil este reprezentat de faptul că asigurătorul nu va asculta martori și își va forma o opinie unilaterală cu privire la dinamica accidentului, care nu poate fi atacată și corectată.

 

De altfel, în împrejurarea în care partea optează pentru procedura judiciară, instanța de judecată poate ordona efectuarea unei noi investigații medico-legale, atunci când vătămările fizice au suferit o evoluție negativă de la data efectuării ultimei expertize/certificat medico-legal și până în prezent. În raport de această probă, numărul de 100 zile de îngrijiri medicale acordat inițial poate fi majorat.

 

Instanța de judecată va ține cont de noul număr de zile de îngrijiri medicale stabilit ulterior și de toate celalalte probe administrate în cauză. O reevaluare medico-legală poate fi dispusă doar de către instanța de judecată, printr-o adresă transmisă Institutului de Medicină Legală.

 

Societățile de asigurări nu au această prerogativă acordată de lege, cum, de altfel, nici partea însăși nu se poate prezenta singură pentru a se efectua un nou raport, în împrejurarea în care nicio instituție (instanță de judecată, parchet) nu a dispus această măsură.

 

Totodată, o nouă evaluare medico-legală poate releva aspecte noi, chiar dacă numărul de zile de îngrijiri medicale rămâne neschimbat (spre exemplu, se constată că partea prezintă leziuni osoase vicios consolidate, se stabilește existența unei infirmități definită astfel din punct de vedere medico-legal, se arată că victima a suferit un prejudiciu estetic permanent sau că va fi nevoită să suporte intervenții medicale viitoare de corectare a traumatismelor). Toate aceste descrieri consemnate de medicii legiști conturează specificitatea și particularitățile cauzei și reprezintă elemente la care soluția judecătorească se va raporta.

 

Un avocat 100 zile îngrijiri medicale poate corecta grava nedreptate pe care o parcurgeți și înțelege necesitatea obținerii unei sume de bani satisfăcătoare, care să vă aducă alinare.

 

Soluția instanței prin care este desdăunată partea prejudiciată trebuie să fie aptă să acopere atât cheltuielile de vindecare pe care victima este nevoită să le efectueze în viitor (tratamente medicale, tratamente de recuperare, intervenții chirurgicale și ședințe de terapie psihologică, pierderile de venit sau pierderea unei șanse de a obține venituri majorate, etc.) cât și o satisfacție morală și o reprezentare pecuniară care să aline suferința parcusă.

 

Atunci când se solicită despăgubiri 100 zile îngrijiri medicale trebuie evaluată nu doar suferința parcursă de victimă până la momentul prezent, ci și impactul definitiv pe care leziunile dobândite îl va avea asupra modului firesc de defășurare a vieții în viitor.

 

Cabinetul nostru de avocatură este specializat în obținerea de despăgubiri pentru victimele al căror destin a fost iremediabil modificat, atât din cauza inabilităților fizice survenite, cât și pentru faptul că limitările psihologice îngrădesc personalitatea și evoluția părții vătămate.

 

Echipa noastră oferă îndrumare, asistență și reprezentare persoanelor vătămate în urma accidentului, sprijinind demersurile acestora în fața justiției.

Ce sumă de bani pot obține dacă am suferit un accident evaluat de medicii legiști ca necesitând 100 zile îngrijiri medicale?

Evaluarea despăgubirilor ce vi se cuvin nu se raportează strict la numărul de zile de îngrijiri medicale stabilit de medicii legiști. Instanța de judecată, analizând cauza dedusă judecății, va avea în vedere atât suferințele fizice (evaluate prin 100 zile îngrijiri medicale) cât și traumele de natură psihologică, modul în care v-a fost afectată viața din punct de vedere social, relațional, emoțional, profesional, etc.

În aceste împrejurări, întrucât nu există un barem de cuantificare pe care magistratul să fie obligat să îl aplice, administrarea probelor prin care să dovediți natura suferinței dvs. devine deosebit de importantă.

Ce trebuie să fac dacă am suferit un accident iar certificatul medico-legal indică un număr mai mare de 100 de zile îngrijiri medicale?

În situația în care sunteți victima unui accident, vă recomandăm să vă adresați unui avocat specializat în astfel de cauze, care vă va îndruma pe tot parcursul procedurilor de obținere a daunelor.

 

Sumele de bani pot fi solicitate printr-o cerere adresată societății de asigurări ce a emis polița RCA a vehiculului condus de șoferul vinovat, sau printr-o cerere de chemare în judecată.

 

În cadrul unei proceduri judiciare, instanța de judecată va administra probe (expertize de specialitate, proba testimonială cu martori, înscrisuri, etc.) prin coroborarea cărora magistratul își va forma propria convingere cu privire la intensitatea și consecințele suferințelor parcurse de dvs., pronunțând o hotărâre judecatorească prin care va dispune obligarea societății pârâte la plata daunelor.

Am fost victima unui accident rutier iar vătămările suferite de mine au fost evaluate la mai puțin de 100 zile îngrijiri medicale. Pot solicita despăgubiri în cadrul unui proces penal sau civil?

În măsura în care leziunile necesită mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale (dacă ne raportăm strict la numărul de zile de îngrijiri medicale), fapta șoferului constituie infracțiune, iar victima poate formula o cerere de constituire de parte civilă prin care să solicite daune morale și materiale.

 

De asemenea, în situația în care fapta nu constituie infracțiune sau dorința dvs. este în acest sens, vă puteți adresa pe cale separată unei instanțe civile care va evalua prejudiciul suferit.

Cum pot afla dacă traumatismele suferite în urma unui accident necesită mai mult de 100 de zile de îngrijiri medicale?

Medicii legiști evaluează gravitatea leziunilor persoanelor vătămate.

 

În cuantificarea numărului de zile de îngrijiri medicale, cadrele medicale se raportează la aspecte multiple, cum ar fi localizarea leziunii, gravitatea traumatismului, vârsta pacientului și posibilitățile de recuperare, antecedentele medicale, etc.

 

Zilele de îngrijiri medicale pot fi stabilite doar de către un medic legist în conținutul unui certificat medico-legal (ce poate fi eliberat și la cererea victimei, formulată în termen de 30 de zile de la data accidentului) sau printr-un raport de expertiză medico-legală (pentru care este necesară eliberarea unei ordonanțe de către organul de urmărire penală sau o adresă emisă de instanța de judecată care a încuviințat această probă).

Am suferit vătămări grave la nivelul membrului inferior drept, iar certificatul medico-legal consemnează o evaluare a traumatismului de 100 zile îngrijiri medicale. Nu am formulat plângere penală în termen. Pot obține daune morale?

În situația în care nu ați formulat în termen plângerea penală, există posibilitatea să vă adresați unei instanțe civile, formulând o acțiune în pretenții, prin care să solicitați despăgubiri morale și materiale.

 

Instanța civilă este abilitată legal să soluționeze cererea dvs., chiar dacă nu ați solicitat tragrea la răspundere a persoanei vinovate printr-o plângere penală adresată organelor de urmărire penală.

Tatăl meu a fost victima unui accident rutier suferind leziuni evaluate la peste 100 de zile de îngrijiri medicale. A formulat plângere penală și cerere de constituire de parte civilă, însă ulterior a decedat. Ce se va întâmpla cu procesul penal?

În împrejurarea în care anterior decesului tatăl dvs. s-a constituit parte civilă, puteți continua demersurile promovate de defunct pentru a obține sumele de bani ce i s-ar fi cuvenit pentru suferințele încercate în timpul vieții din pricina accidentului.

Am fost victimele unui accident rutier. Eu am suferit leziuni evaluate la 100 zile îngrijiri medicale, iar surorii mele i-a fost acordat un număr de 70 zile îngrijiri. Putem fi părți în același proces?

În această situație există două opțiuni: fie veți formula o cerere de constituire de parte civilă în cadrul procesului civil, iar sora dumneavoastră va promova o cerere de chemare în judecată în fața unei instanțe civile (întrucât cauza se va clasa cu privire la sora dvs., dacă nu există și alte consecințe posttraumatice precum o infirmitate, un prejudiciu estetic permanent, etc.), fie vă adresați atât dvs. cât și sora dvs., instanței civile, având calitatea de reclamante.

Sunt victima unui accident rutier și am suferit leziuni evaluate la 100 zile de îngrijiri medicale. Este posibil ca acest număr să fie majorat?

În raport de evoluția vătămărilor dvs. și de modul în care medicii au preconizat inițial că leziunile se vor vindeca, este posibil ca numărul de zile de îngrijiri medicale acordat să fie majorat.

 

Organul de urmărire penală sau instanța de judecată poate dispune efectuarea unei reevaluări medico-legale (sub forma unui raport de expertiză, un supliment la raportul de expertiză sau un nou raport de expertiză) prin care medicul legist va analiza starea dvs. actuală de sănătate.

Am suferit un accident de muncă si am obținut un certificat medico-legal ce indică un număr de 100 zile îngrijiri medicale. Ce pot face?

În această situație sunteți îndreptățit să obțineți despăgubiri materiale și morale pentru suferința pricinuită de accident.

 

Vă puteți adresa organelor de urmărire penală printr-o plângere penală și o cerere de constituire de parte civilă prin care să indicați valoarea despăgubirilor solicitate, sau puteți formula o cerere de chemare în judecată în fața unei instanțe civile, prin care să solicitați motivat daunele susmenționate.

În urma unui accident, medicii legiști au evaluat gravitatea leziunilor mele la un număr de 100 zile de îngrijiri medicale, însă eu cred că acest calcul este eronat. Ce pot face?

În situația în care evaluarea medico-legală a avut loc în cadrul unui proces (penal sau civil) puteți formula obiecțiuni la raportul de expertiză, unde să indicați neconcordanțele sesizate de dvs. Aceste obiecțiuni vor fi analizate de organele penale/instanța civilă, care vor decide în ce măsură criticile formulate de dvs vor fi inaintate către instituția ce a întocmit raportul.

Ce spun clienții noștrii

Am fost victima unui accident auto în urma căruia am suferit leziuni profunde și permanente. Partea adversă a epuizat toate mijloacele procesuale pentru a mă împiedica să obțin reparația bănească ce mi se cuvenea. Numai abilitatea profesională deosebită și insistența manifestate de avocații mei m-au ajutat să îmi fie plătite și cele mai mici pretenții legale la care aș fi renunțat de altfel pentru a grăbi judecarea cauzei. Pe calea prezentei îmi exprim gratitudinea pentru răbdarea și exigența profesională cu care a fost tratată situația mea de către echipa de avocați pe care o recomand pe această cale tuturor acelora care împărtășesc o experiență asemănătoare.

Dumitra B. (Pensionară)

Vă scriu pentru a vă mulțumi pentru modul în care ați gestionat cazul meu de accident auto. Sunt foarte recunoscător pentru eforturile dvs. de a obține daune morale în urma traumelor suferite în urma accidentului rutier. Am fost impresionat de expertiza și abilitatea dvs. de a naviga prin procesul juridic complicat. Sunt foarte fericit că am ales să lucrez cu dvs. și vă voi recomanda cu încredere tuturor celor care au nevoie de servicii juridice în caz de accident auto. Vă mulțumesc din nou pentru eforturile dvs. și pentru tot sprijinul acordat în timpul acestui proces dificil.

B.R.

În anul 2019, am fost victima unui accident rutier petrecut în Satu Mare, în urma căruia am suferit grave vătămări fizice la nivelul piciorului stâng și al șoldului și în urma căruia nu mi-am recăpătat nici până în prezent starea de sănătate. Deoarece nu dețin cunoștințe juridice, iar șoferul vinovat nu avea o poliță de asigurare obligatorie RCA, am considerat că nu pot obține daune morale și materiale. Am contactat echipa de avocați a domnului Varzaru Ion care mi-a comunicat că, în urma unui proces, am dreptul și pot obține aceste despăgubiri. Domnii avocați m-au ascultat cu atenție, mi-au lămurit toate aspectele în privința cărora nu dețineam informații și m-au consiliat în ceea ce privește aspectele litigioase ale cazului meu. Astfel, în urma unui proces civil, am obținut o sumă de bani cu titlu de daune morale, care îmi permite să mă preocup de redobândirea stării mele de sănătate și pe care o consider corectă. Mulțumesc echipei de avocați a domnului Varzaru Ion, care s-a preocupat de interesele mele cu mare atenție și profesionalism!

M.G.

Am fost victima unui accident rutier soldat cu vătămarea mea gravă. Am decis să încredințez cauza mea domnului avocat și echipei sale, întrucât nu beneficiez de cunoștințele necesare pentru a mă reprezenta singură în fața instanței de judecată. Această decizie mi-a adus în final o soluție favorabilă, întrucât abilitățile profesionale ale avocaților mei s-au concretizat în acordarea unei sume de bani satisfăcătoare.

P.G.

În urma unui accident rutier am rămas cu grave infirmități post-traumatice care și în prezent îmi afectează calitatea vieții. Am fost nevoită să apelez permanent la ajutorul fiului meu pentru că leziunile suferite mi-au confiscat puterea de a-mi purta singură de grijă. Durerile fizice resimțite pentru o lungă perioadă de timp, starea de neputință și umilințele parcurse ulterior accidentului mă marchează și în prezent. În aceste condiții, am semnat un contract de asistență juridică prin care i-am mandatat pe domnii avocați să se ocupe în numele meu de obținerea despăgubirilor morale și materiale ce mi se cuveneau. În urma unui proces civil condus cu grijă de avocații mei, instanța a stabilit o sumă de bani cu titlu de daune la care sunt îndreptățită. Astfel, am reușit șă recuperez sumele de bani cheltuite pentru redobândirea stării de sanatate și, distinct, o sumă pentru suferințele morale parcurse după accident. Le mulțumesc avocaților mei pentru profesionalismul de care au dat dovadă și pentru strategia procesuală pe care au adoptat-o și care, în final, a condus la obținerea unor despăgubiri juste!

FRANCISCA M. (PENSIONARĂ)

În urma accidentului rutier a cărui victimă sunt, am suferit vătămări ireversibile, iar soțul și nepotul meu au decedat. Existența mea a fost bulversată în totalitate, iar suferințele fizice au amplificat trauma profundă cauzată de decesul unor persoane atât de dragi mie. Cu ajutorul avocaților mei, am reușit să obțin daune morale atât pentru leziunile suportate de mine, cât și pentru durerea încercată prin pierderea unor oameni apropiați. Sumele de bani nu pot repara prejudiciul suferit în totalitate, însă constituie o alinare și îmi asigură resursele pentru a mă preocupa de redobândirea stării de sănătate precare.

Z.F.

L-am pierdut pe tatăl meu în urma unui accident rutier care i-a fost fatal. Acesta s-a stins din viață în condiții tragice, de mutilare trupească. Am aflat că șoferul vinovat nu deținea o asigurare RCA, condiții în care m-am temut că despăgubirile rezultând din șocul trăit de mine la vederea părintelui dezmembrat nu vor putea fi obținute. Am apelat la ajutorul domnilor avocați pentru a mă asista și reprezența pe parcursul procesului penal, întrucât nu dețin cunoștințe de specialitate și nu aș fi putut gestiona această situație de una singură. Pe parcursul litigiului s-au audiat martori, s-au administrat expertize și s-au purtat dezbateri în urma cărora trauma suportată de mine a fost evaluată printr-un echivalent bănesc. Sumele obținute nu vor putea niciodată să înlocuiască prezența tatălui meu sau să amelioreze durerea pe care încă o resimt, însă reprezintă pentru mine ajutorul pe care bunicul fetiței mele nu va mai putea să i-l asigure. Le mulțumesc domnilor avocați pentru ca s-au zbătut să obțină o despăgubire mult mai mare decât cea care mi-a fost propusă pe cale amiabilă. Mă bucur că am hotărât să apelez la un avocat specializat în despăgubiri morale și îndemn pe oricine aflat într-o situație asemănătoare să ceară ajutorul unui profesionist.

Andreea Lisa D.

Am fost victima unui accident rutier în timp ce mă deplasam în același autoturism cu șoferul vinovat de vătămarea mea corporală. Procesul de vindecare a leziunilor a fost unul îndelungat, care nici în prezent nu s-a finalizat, traumele rezultate din accident fiind evaluate de medicii legiști drept apte de a-mi pune viața în primejdie. După accident, toată viața mea a fost bulversată de gândul că nu îmi voi recăpăta starea de sănătate și am considerat că demararea unor proceduri de obținere a despăgubirilor nu putea fi susținută decât de un avocat specializat. Am luat legătura cu echipa av. Varzaru Ion care m-a asistat și reprezentat pe întreaga durată a procesului. Întrucât fapta șoferului vinovat a reprezentat o infracțiune, faza de urmărire penală s-a constituit într-un drum anevoios. În absența ajutorului avocaților mei, nu aș fi știut ce probe trebuie solicitate și care dovezi trebuie combătute. Cu toate că litigiul s-a desfășurat pe o perioadă lungă de timp, soluția pronunțată de instanța de judecată a fost una corectă. Astfel, cu sumele de bani obținute, pot avea acces la tratament recuperatoriu de specialitate, pe care altfel nu mi l-aș fi putut permite.

Andrei D. (Actor)

Am fost grav vătămată în urma unui accident rutier, cu toate că eu mă deplasam regulamentar și purtam centură de siguranță. Chiar și în aceste împrejurări, suferințele fizice resimțite după accidentare au fost deosebit de intense, iar activitatea mea profesională a fost afectată. Ajutorul oferit de echipa de avocați a domnului Varzaru a fost unul extrem de important. Avocații mei s-au implicat în soluționarea cauzei și au obținut pentru mine o soluție foarte mulțumitoare.

A.A.

Am fost victima unui accident auto în calitate de pieton, traversând regulamentar prin loc marcat. Primele concluzii ale organelor de ancheta au fost în sensul că vina îmi aparține mie, așa încat șansele să obțin despăgubiri morale și materiale ar fi fost suprimate. Am luat legătura cu domnii avocați care s-au zbătut pe întreg parcursul litigiului să obțină pentru mine despăgubirile ce mi se cuveneau. În final, procesul a fost câștigat și instanța de judecată a evaluat suferința mea printr-un cuantum bănesc pe care îl consider corect. Mulțumesc echipei domnului avocat, care permanent m-a informat cu privire la proces și care a facut tot posibilul pentru a obține despăgubirile la care sunt îndreptățită!

Liliana C.

Sunt victima unui accident ce s-a petrecut în timp ce mă aflam pe locul din dreapta al unui autoturism ce a fost izbit din plin de o mașină care se deplasa pe contrasens. Întrucât mai suferisem o accidentare anterioară, tija metalică, montată în urmă cu un an pentru consolidarea femurului, s-a deformat din pricina impactului. În aceste condiții, suferințele mele fizice și dezechilibrele psihice au devenit de neîndurat. Am decis să apelez la un avocat specializat în acest domeniu, pentru a-mi exercita dreptul la despăgubiri, deoarece starea ma patrimonială se degrada rapid, iar posibilitățile de a identifica un loc de muncă deveniseră practic inexistente. Astfel, am luat legătura cu dl. Avocat Varzaru Ion și echipa dumnealui de colaboratori, care au preluat în totalitate grijile mele legate de proces, care inițial a fost unul penal, iar apoi cererea de despăgubire a fost formulată pe cale civilă. Astfel, la 3 ani de la accidentare, am obținut o soluție favorabilă mie, care s-a concretizat într-un cuantum de despăgubire indestulător. Mulțumesc domnului Varzaru Ion, care mi-a apărat interesele cu ambiție și abilitate profesională desăvârșită!

Ionuț F.

Sunt victima unui accident de muncă soldat cu vătămarea mea gravă. Cu toate că, inițial, numărul de zile de îngrijiri medicale stabilit de medicii legiști a fost unul neconform cu realitatea suferințelor mele, în urma cererilor formulate de echipa de avocați ce m-a reprezentat, instanța a dispus administrarea unei noi probe cu expertiza medico-legală. În raport de această nouă evaluare, am obținut despăgubiri pentru zilele de îngrijiri medicale, dar și pentru prejudiciul suferit din punct de vedere emoțional și social, care a fost dovedit prin intermediul probei cu martori. Am fost extrem de mulțumit de strategia procesuală adoptată și stabilită împreună cu avocații mei, care m-au informat în permanență și mi-au oferit sprijin moral și țin să le mulțumesc pentru tot binele pe care mi l-au făcut.

Urmare a unui accident rutier suferit în calitate de pieton, am obținut un certificat medico-legal prin care leziunile mele au fost cuantificate printr-un număr de zile de îngrijiri medicale. Întrucât au fost acordate sub 90 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, am fost nevoită să promovez o acțiune civilă pentru obținerea daunelor morale și materiale. Pe întreg parcursul urmăririi penale, dar și în cursul litigiului civil, am fost reprezentată de o echipă determinată și consecventă, care s-a luptat pentru drepturile mele. Ulterior soluționării procesului, avocații mei m-au asistat și în etapa executării silite, astfel încât despăgubirile pentru zile de îngrijiri medicale mi-au parvenit într-un termen scurt. Mulțumesc pe această cale echipei av. Varzaru Ion pentru profesionalismul lor și recomand oricărei victime să apeleze la serviciile avocațiale deosebite acordate de aceștia!

Am suferit un accident în urma căruia vătămările mele au fost evaluate de medicii legiști ca necesitând 50 zile îngrijiri medicale. Inițial m-am adresat societății de asigurări ce a emis polița RCA pentru vehiculul condus de șoferul vinovat, însă nu am reușit să obțin o despăgubire care să acopere prejudiciul născut în urma suferinței fizice îndelungate ce mi-a fost provocată. În încercarea de a obține despăgubiri pentru zilele de îngrijiri medicale, am contactat echipa de avocați a cabinetului Varzaru Ion, care m-a îndrumat cu atenție și m-a reprezentat în fața instanței de judecată, obținând pentru mine un cuantum bănesc satisfăcător și just în raport de vătămările mele și de consecințele acestor traume.

Apelați-ne acum pentru o

Consultanță gratuită

Suntem aici pentru a răspunde întrebărilor dvs., pentru a vă ghida și pentru a vă oferi încredere în alegerile dvs. legale.