Împreună facem dreptate. Aveți încredere în noi. mail+40 788 55 00 57

100 zile ingrijiri medicale

100 DE ZILE DE ÎNGRIJIRI MEDICALE

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistență și îndrumare persoanelor vătămate în urma accidentelor rutiere sau accidentelor de muncă.

Deseori suntem abordați cu întrebari referitoare la modalitatea de calcul a cuantumului reparator prin raportare la numărul de 100 de zile îngrijiri medicale stabilit de către medicii legiști.

Instanța de judecată învestită cu o cerere în pretenții reprezentând daune morale pentru o victimă ale cărei leziuni necesită 100 zile îngrijiri medicale, în evaluarea sumelor banești acordate, nu poate fi obigată să efectueze un simplu calcul matematic prin înmulțirea zilelor de îngrijiri medicale cu o sumă fixă.

În prezent, la nivel legislativ, nu există criterii obiective de stabilire a despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor nepatrimoniale, astfel încât instanțele se ghidează după criterii subiective, în funcție de particularitățile speței deduse judecății.

În privința criteriilor de stabilire a despăgubirilor morale, Înalta Curte de Casație și Justiție a arătat în mod repetat că acestea se cristalizează prin raportare la consecințele negative suferite de cel vătămat pe plan atât fizic cât și psihic, dar și în funcție de importanța valorilor lezate, de măsura în care aceste valori au fost lezate, de intensitatea cu care victima a perceput ea însăși urmările accidentului și de modul în care a fost afectată viața familială, relațiile sociale și viața profesională.

O relevanţă deosebită în aprecierea cuatumului daunelor morale o reprezintă criteriul denumit în doctrină importanţa pentru victimă a prejudiciului nepatrimonial, care se apreciază în strânsă legătură cu importanţa valorii morale lezate prin fapta ilicită.

Explicaţia rezidă în faptul că, o victimă care solicită spre exemplu despăgubiri 100 zile îngrijiri medicale, acordă o apreciere proprie valorii nepatrimoniale care i-a fost afectată, în funcţie de anumite criterii pur subiective.

Prejudiciul nepatrimonial va fi cu atât mai important cu cât valoarea lezată prin fapta ilicită este mai importantă pentru victimă.

După cum se reţine în doctrină, instanţa de judecată este îndreptățită să soluţioneze pricina cu care a fost sesizată prin aplicarea normelor de drept la situaţia de fapt, după administrarea probelor. Cu alte cuvinte, instanţa este abilitată să facă o analiză în concret a consecinţelor faptei ilicite cauzatoare de prejudicii, să aplice criteriile de evaluare a prejudiciului moral la circumstanţele efective ale cauzei.

Instanţa urmează să aibă în vedere o dimensiune subiectivă, raportată la elementele concrete al speţei și a criteriilor conturate în doctrina şi practica judiciară pentru dimensionarea despăgubirii cu caracter nepatrimonial.

Totodată, persoana ce prezintă un certificat medical 100 zile îngrijiri medicale are opțiunea de a se adresa, în cazul unui accident rutier, direct societății de asigurări care a emis polița autoturismului condus de șoferul vinovat. În aceste împrejurări modul de cuantificare a despăgubirilor morale, însă, este unul mult mai strict și previzibil.

Societățile de asigurări, în evaluarea daunelor morale acordate victimelor care formulează o cerere de desdăunare printr-un avocat 100 zile îngrijiri medicale, vor folosi un simplu calcul aritmetic determinat de numărul de zile de îngrijiri medicale și o sumă fixă acordată pentru fiecare zi de îngrijiri medicale stabilită pentru pacient de către medicul legist.

Cererile formulate în mod amiabil nu analizează multitudinea de factori avuți în vedere de către o instanță de judecată, fiind, pe de o parte, soluționate într-un interval mai scurt de timp, însă, pe de altă parte, inechitabile în raport de suferințele generate victimei de accidentul suferit.

Prin intermediul unei cereri cu caracter contencios, partea vătămată poate cere, iar magistratul poate încuviința, o serie de probe menite a desluși adevărul, atât cu privire la modul de producere a accidentului (rutier sau de muncă), cât și la schimbările majore produse în viața victimei după ce a suferit un accident cu consecințe evaluate la 100 zile îngrijiri medicale.

Sunați acum la
0788 550 057 pentru Consultanță Gratuită!

40 zile îngrijiri medicale. Evaluarea gravității leziunilor de către medicul legist la 40 zile îngrijiri medicale conferă victimei dreptul de a solicita daune materiale și morale, despăgubiri pentru pierderea unei șanse sau daune reprezentând diferențele de venituri pentru perioada în care viața profesională a fost afectată.
50 zile îngrijiri medicale. Chiar dacă persoana vătămată a formulat plângere penală, atunci când evaluarea medico-legală, în absența altor mențiuni, stabilește 50 zile îngrijiri medicale pentru vindecare, valorificarea drepturilor dvs. se poate realiza în cadrul unui proces civil.
60 zile îngrijiri medicale. Traumatismul evaluat astfel denotă, printre altele, faptul că vătămările suferite sunt unele grave. Acest număr de 60 zile îngrijiri medicale poate fi majorat în urma unei noi evaluări, ce trebuie încuviințată fie de către organele de urmărire penală, fie de către instanța de judecată.
70 zile îngrijiri medicale. Persoana vătămată are posibilitatea ca în primele 30 de zile de la producerea accidentului să solicite întocmirea unui certificat medico-legal, fără a fi nevoie de acordul entităților susmenționate.
80 zile îngrjiri medicale. Cuantumul daunelor morale stabilite fie de către societatea de asigurări, fie de către instanță se va raporta, printre altele, la numărul de zile de îngrijiri medicale acordat de mediciii legiști.

90 zile îngrijiri medicale. Evaluarea leziunilor de către medicul legist la 90 zile îngrijiri medicale oferă victimei posibilitatea de a obține daune morale pe calea unui litigiu civil, întrucât, atunci când accidentul nu a produs și alte consecințe, fapta șoferului vinovat nu constituie infracțiune. În absența celorlalte urmări prevăzute de Codul Penal, 91 zile îngrijiri medicale este numărul de zile necesar pentru ca fapta să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

100 zile îngrijiri medicale. Victima ale cărei vătămări au fost evaluate ca necesitând 100 zile îngrijiri medicale are posibilitatea de a obține despăgubiri materiale și morale atât printr-o cerere de constituire de parte civilă, formulată în cadrul procesului penal, cât și pe calea unei acțiuni separate, adresată instanței civile.

110 zile îngrijiri medicale. Traumatismele cuprinse într-o astfel de evaluare a medicilor legiști denotă existența unor urmări grave asupra sănătății persoanei, generate de accidentul rutier. Instanța de judecată, analizând particularitățile cauzei deduse judecății, va decide cu privire la cuantumul despăgubirilor solicitate de victimă.

120 zile îngrijiri medicale. Evaluarea suferințelor fizice născute în urma accidentului se realizează de către Institutul Național de Medicină Legală și Serviciile Județene de Medicină Legală și sunt cuprinse în conținutul fie al unui Certifical Medico-Legal (obținut la cerera victimei), fie al unui Raport de Expertiză Medico-Legală (întocmit la cererea organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată).

130 zile îngrijiri medicale. Stabilirea numărului de zile de îngrijiri medicale se realizează pe baza unor bareme interne ale INML. Numărul de zile de îngrijiri medicale nu reprezintă zilele de concediu medical încuviințat sau zilele de spitalizare, nici numărul de zile de suferință fizică efectivă.

140 zile îngrijiri medicale. Numărul de zile de îngrijiri medicale va fi acordat în urma unei evaluări complexe, ce vizează atât posibilitățile de recuperare a stării de sănătate, bolile preexistente, vârsta pacientului, gravitatea și localizarea anatomică a leziunii, cât și alte criterii ce permit individualizarea vătămărilor.

150 zile îngrijiri medicale. În prezent, nu există niciun barem matematic care să îngrădească instanțele de judecată în decizia lor asupra cuantumului daunelor morale, prin raportare exclusivă la numărul de zile de îngrijiri medicale. Pe de altă parte, în situația unei cereri adresate în procedura amiabilă direct societății răspunzătoare, firmele de asigurări oferă sume modice, stabilite printr-un calcul aritmetic raportat strict la numărul de zile de îngrijiri medicale acordat victimei.

160 zile îngrijiri medicale. Instanțele de judecată decid în mod suveran și cu subiectivism, în raport de totalitatea consecințelor posttraumatice suportate de partea vătămată în urma accidentului suferit, dimensiunea daunelor morale. Astfel, magistratul, coroborând probele administrate și în raport de specificitatea fiecărui caz, stabilește despăgubirile reprezentând daune morale.

170 zile îngrijiri medicale. Spre deosebire de societățile de asigurări investite cu soluționarea unei cereri de despăgubire, instanța de judecată poate dispune administrarea probei cu martori, prin intermediul căreia se urmărește dovedirea suferințelor încercate de victimă prin accident și modul în care viața acesteia a fost bulversată.

180 zile îngrijiri medicale. Instanța de judecată dispune de posibilitatea de a încuviința efectuarea unui nou raport de expertiză medico-legală, atunci când există indicii că vindecarea leziunilor s-a efectuat în mod vicios, sau că procesul de vindecare survine mai lent decât au estimat medicii anterior.

190 zile îngrijiri medicale. În urma unei reevaluări medico-legale, medicii legiști pot menține sau pot majora numărul de zile de îngrijiri medicale acordat inițial și, de asemenea, pot constata existența unora dintre consecințele prevăzute de Codul Penal. Aceste criterii vor fi avute în vedere de instanța de judecată în stabilirea daunelor morale.

Programează consultatie telefonică gratuită:

  Spre deosebire de constatările proprii ale societății de asigurări cu privire la dinamica accidentului, constatări care se vor concretiza printr-un refuz de plată al despăgubirilor, judecătorul are posibilitatea de a dispune efectuarea unui raport de expertiză tehnică specialitatea auto, numind în mod aleatoriu un expert tehnic autorizat care, în raport de înscrisurile întocmite de organele de urmărire penală, formulează concluzii prin care indică cine este persoana vinovată de producerea accidentului.

  Partea vărămată are dreptul să indice opțiunea de a avea un expert tehnic consilier care, legal, are aceleași drepturi și aceleași obligații ca expertul oficial desemnat de către magistratul ce soluționează cauza.

  Expertul consilier are la dispoziție același material probator avut în vedere de către expertul oficial și, în situația în care nu își însușește concluziile raportului de expertiză, va formula o opinie separată prin care arată, prin argumente tehnice și științifice, care este modul real de desfășurare a incidentului, care parte avea posiblitatea obiectivă de a evita accidentul, normele care au fost încălcate, etc.

  Instanța nu este obligată să adere la opinia formulată de expertul desemnat, dacă din ansamblul probelor administrate și-a creat convingerea că, în realitate, faptele diferă de opinia formulată de expert.

  Avantajul procedurii contencioase, cu precădere atunci când partea este reprezentată de un avocat 100 zile îngrijiri medicale, este definit de posibilitatea de a combate refuzul nejustificat al societății de asigurări de a acorda daunele solicitate, obținând o soluție favorabilă victimei.

  Totodată, instanța de judecată poate încuviința audierea martorilor propuși de victimă, prin a căror depoziție se urmărește demonstrarea suferinței pricinuite părții reclamante.

  Martorii, în situația în care sunt persoane ce cunosc victima dintr-o perioadă anterioară producerii accidentului, pot relata aspecte pe care le-au observat ei înșiși și schimbări comportamentale, emoționale, fizice care au survenit după accident. În pronunțarea unei hotărâri judecătorești, instanța va avea în vedere atât suferințele demonstrate prin acte medicale, cât și evenimentele relatate de martori.

  Rațiunea pentru care în astfel de spețe proba cu martori devine una esențială, reizidă în faptul că înscrisurile ce emană de la specialiștii în medicină nu pot face dovada deplină a suferințelor victimei, ci doar a consecințelor posttraumatice fizice și psihice. Astfel, administrarea probei testimoniale susține principiul aflării adevărului.

  Deseori leziunile de natură fizică nu reprezintă consecințele posttraumatice cele mai grave resimțite de către victimă. Persoanele vătămate se confruntă cu modificări ale personalității, întrucât idealurile de viață au fost anulate sau amânate pentru un termen nedefinit, cu tulburări comportamentale (plâns facil, depresii, stare de frustrare, iritare, coșmaruri nocturne).

  Dezavantajul cererilor promovate înaintea societății de asigurări și soluționate în mod amiabil este reprezentat de faptul că asigurătorul nu va asculta martori și își va forma o opinie unilaterală cu privire la dinamica accidentului, care nu poate fi atacată și corectată.

  De altfel, în împrejurarea în care partea optează pentru procedura judiciară, instanța de judecată poate ordona efectuarea unei noi investigații medico-legale, atunci când vătămările fizice au suferit o evoluție negativă de la data efectuării ultimei expertize/certificat medico-legal și până în prezent. În raport de această probă, numărul de 100 zile de îngrijiri medicale acordat inițial poate fi majorat.

  Instanța de judecată va ține cont de noul număr de zile de îngrijiri medicale stabilit ulterior și de toate celalalte probe administrate în cauză. O reevaluare medico-legală poate fi dispusă doar de către instanța de judecată, printr-o adresă transmisă Institutului de Medicină Legală.

  Societățile de asigurări nu au această prerogativă acordată de lege, cum, de altfel, nici partea însăși nu se poate prezenta singură pentru a se efectua un nou raport, în împrejurarea în care nicio instituție (instanță de judecată, parchet) nu a dispus această măsură.

  Totodată, o nouă evaluare medico-legală poate releva aspecte noi, chiar dacă numărul de zile de îngrijiri medicale rămâne neschimbat (spre exemplu, se constată că partea prezintă leziuni osoase vicios consolidate, se stabilește existența unei infirmități definită astfel din punct de vedere medico-legal, se arată că victima a suferit un prejudiciu estetic permanent sau că va fi nevoită să suporte intervenții medicale viitoare de corectare a traumatismelor). Toate aceste descrieri consemnate de medicii legiști conturează specificitatea și particularitățile cauzei și reprezintă elemente la care soluția judecătorească se va raporta.

  Un avocat 100 zile îngrijiri medicale poate corecta grava nedreptate pe care o parcurgeți și înțelege necesitatea obținerii unei sume de bani satisfăcătoare, care să vă aducă alinare.

  Soluția instanței prin care este desdăunată partea prejudiciată trebuie să fie aptă să acopere atât cheltuielile de vindecare pe care victima este nevoită să le efectueze în viitor (tratamente medicale, tratamente de recuperare, intervenții chirurgicale și ședințe de terapie psihologică, pierderile de venit sau pierderea unei șanse de a obține venituri majorate, etc.) cât și o satisfacție morală și o reprezentare pecuniară care să aline suferința parcusă.

  Atunci când se solicită despăgubiri 100 zile îngrijiri medicale trebuie evaluată nu doar suferința parcursă de victimă până la momentul prezent, ci și impactul definitiv pe care leziunile dobândite îl va avea asupra modului firesc de defășurare a vieții în viitor.

  Cabinetul nostru de avocatură este specializat în obținerea de despăgubiri pentru victimele al căror destin a fost iremediabil modificat, atât din cauza inabilităților fizice survenite, cât și pentru faptul că limitările psihologice îngrădesc personalitatea și evoluția părții vătămate. 

  Echipa noastră oferă îndrumare, asistență și reprezentare persoanelor vătămate în urma accidentului, sprijinind demersurile acestora în fața justiției.

  ÎNTREBĂRI FRECVENTE

  Evaluarea despăgubirilor ce vi se cuvin nu se raportează strict la numărul de zile de îngrijiri medicale stabilit de medicii legiști. Instanța de judecată, analizând cauza dedusă judecății, va avea în vedere atât suferințele fizice (evaluate prin 100 zile îngrijiri medicale) cât și traumele de natură psihologică, modul în care v-a fost afectată viața din punct de vedere social, relațional, emoțional, profesional, etc.

  În aceste împrejurări, întrucât nu există un barem de cuantificare pe care magistratul să fie obligat să îl aplice, administrarea probelor prin care să dovediți natura suferinței dvs. devine deosebit de importantă.

  În situația în care sunteți victima unui accident, vă recomandăm să vă adresați unui avocat specializat în astfel de cauze, care vă va îndruma pe tot parcursul procedurilor de obținere a daunelor.

  Sumele de bani pot fi solicitate printr-o cerere adresată societății de asigurări ce a emis polița RCA a vehiculului condus de șoferul vinovat, sau printr-o cerere de chemare în judecată.

  În cadrul unei proceduri judiciare, instanța de judecată va administra probe (expertize de specialitate, proba testimonială cu martori, înscrisuri, etc.) prin coroborarea cărora magistratul își va forma propria convingere cu privire la intensitatea și consecințele suferințelor parcurse de dvs., pronunțând o hotărâre judecatorească prin care va dispune obligarea societății pârâte la plata daunelor.

  În măsura în care leziunile necesită mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale (dacă ne raportăm strict la numărul de zile de îngrijiri medicale), fapta șoferului constituie infracțiune, iar victima poate formula o cerere de constituire de parte civilă prin care să solicite daune morale și materiale.

  De asemenea, în situația în care fapta nu constituie infracțiune sau dorința dvs. este în acest sens, vă puteți adresa pe cale separată unei instanțe civile care va evalua prejudiciul suferit.

  Medicii legiști evaluează gravitatea leziunilor persoanelor vătămate.

  În cuantificarea numărului de zile de îngrijiri medicale, cadrele medicale se raportează la aspecte multiple, cum ar fi localizarea leziunii, gravitatea traumatismului, vârsta pacientului și posibilitățile de recuperare, antecedentele medicale, etc.

  Zilele de îngrijiri medicale pot fi stabilite doar de către un medic legist în conținutul unui certificat medico-legal (ce poate fi eliberat și la cererea victimei, formulată în termen de 30 de zile de la data accidentului) sau printr-un raport de expertiză medico-legală (pentru care este necesară eliberarea unei ordonanțe de către organul de urmărire penală sau o adresă emisă de instanța de judecată care a încuviințat această probă).

  În situația în care nu ați formulat în termen plângerea penală, există posibilitatea să vă adresați unei instanțe civile, formulând o acțiune în pretenții, prin care să solicitați despăgubiri morale și materiale.

  Instanța civilă este abilitată legal să soluționeze cererea dvs., chiar dacă nu ați solicitat tragrea la răspundere a persoanei vinovate printr-o plângere penală adresată organelor de urmărire penală.

  În împrejurarea în care anterior decesului tatăl dvs. s-a constituit parte civilă, puteți continua demersurile promovate de defunct pentru a obține sumele de bani ce i s-ar fi cuvenit pentru suferințele încercate în timpul vieții din pricina accidentului.

  În această situație există două opțiuni: fie veți formula o cerere de constituire de parte civilă în cadrul procesului civil, iar sora dumneavoastră va promova o cerere de chemare în judecată în fața unei instanțe civile (întrucât cauza se va clasa cu privire la sora dvs., dacă nu există și alte consecințe posttraumatice precum o infirmitate, un prejudiciu estetic permanent, etc.), fie vă adresați atât dvs. cât și sora dvs., instanței civile, având calitatea de reclamante.

  În raport de evoluția vătămărilor dvs. și de modul în care medicii au preconizat inițial că leziunile se vor vindeca, este posibil ca numărul de zile de îngrijiri medicale acordat să fie majorat.

  Organul de urmărire penală sau instanța de judecată poate dispune efectuarea unei reevaluări medico-legale (sub forma unui raport de expertiză, un supliment la raportul de expertiză sau un nou raport de expertiză) prin care medicul legist va analiza starea dvs. actuală de sănătate.

  În această situație sunteți îndreptățit să obțineți despăgubiri materiale și morale pentru suferința pricinuită de accident.

  Vă puteți adresa organelor de urmărire penală printr-o plângere penală și o cerere de constituire de parte civilă prin care să indicați valoarea despăgubirilor solicitate, sau puteți formula o cerere de chemare în judecată în fața unei instanțe civile, prin care să solicitați motivat daunele susmenționate.

  În situația în care evaluarea medico-legală a avut loc în cadrul unui proces (penal sau civil) puteți formula obiecțiuni la raportul de expertiză, unde să indicați neconcordanțele sesizate de dvs. Aceste obiecțiuni vor fi analizate de organele penale/instanța civilă, care vor decide în ce măsură criticile formulate de dvs vor fi inaintate către instituția ce a întocmit raportul.

  Programează consultatie telefonică gratuită:

   Stefan

   Am suferit un accident rutier în calitate de pieton, iar traumatismele rezultate au fost evaluate de medicii legiști la 100 zile îngrijiri medicale. Am identificat numărul de telefon al dl. Av. Ion Varzaru, care m-a încredințat că drepturile mele în calitate de victimă vor fi valorificate. Pe tot parcursul procedurilor desfășurate în fața organelor penale, dar și ulterior, în cadrul procesului civil, am primit îndrumare și sprijin moral, am fost informat cu privire la fiecare demers procesual promovat de avocații mei, iar rezultatul acestei colaborări, pe care am abordat-o cu încredere, s-a concretizat într-o soluție judecătorească pe care o consider corectă.

   Ion

   Sunt victima unui accident rutier în urma căruia am rămas cu sechele posttraumatice. Suferințele fizice parcurse de mine m-au determinat să apelez la ajutorul unui avocat specializat în acest domeniu, pentru a obține o compensație cu ajutorul căreia să pot continua planul de tratament recomandat de medici. În cadrul procesului demarat, cu toate că inițial certificatul medico-legal indica un număr mai mic de zile de îngrijiri medicale, raportul de expertiză a evaluat leziunile mele la un număr de 100 de zile de îngrijiri medicale. Echipa de avocați ai cabinetului a dat dovadă de perseverență și profesionalism, iar, în final, magistratul a pronunțat o hotărâre prin care am fost despăgubită. Le mulțumesc avocaților mei pentru modul în care au abordat în instanță problemele descrise de mine!

   Vasilica

   Am fost grav accidentat de un șofer ce nu mi-a acordat prioritate de trecere, iar leziunile mele au fost analizate și evaluate printr-un certificat medico-legal ca necesitând 100 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Am stabilit o întâlnire cu reprezentantul cabinetului de avocatură, pentru a afla cum trebuie să procedez, dacă pot obține despăgubiri. Ulterior am încheiat un contract de asistență juridică și am încredințat avocaților mei misiunea de a obține în instanță daunele la care sunt îndrituit. Sunt deosebit de mulțumit de sfaturile primite de la echipa cabinetului, de modul cum au prezentat realitatea suferințelor mele și de hotărârea judecătorească pronunțată la finalul litigiului!

   Call Now Button